function lazyLoadingImageHTML() { var lazyImages = [].slice.call(document.querySelectorAll("img.lazy")); if ("IntersectionObserver" in window) { let lazyImageObserver = new IntersectionObserver(function ( entries, observer ) { entries.forEach(function (entry) { if (entry.isIntersecting) { let lazyImage = entry.target; lazyImage.src = lazyImage.dataset.src; lazyImage.classList.remove("lazy"); lazyImageObserver.unobserve(lazyImage); } }); }); lazyImages.forEach(function (lazyImage) { lazyImageObserver.observe(lazyImage); }); } else { } } lazyLoadingImageHTML(); Regulamin

Erpixkarcher24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  www.erpixkarcher24.pl 
obowiazujacy od 25.12.2014r.

 

§1 Określenie Sprzedawcy

 

1. Właścicielem Sklepu jest:

ERPIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie (dawniej ERPIX BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie), ul. Warszawska 32, 35 – 230 Rzeszów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000765050, dla której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 5170379047 oraz REGON 366272210.

Tel. +48 17 855 25 78

E-mail: [email protected]

Zarejestrowana Przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

§2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczna za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Regulamin jest integralna cześcia umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4. Ceny podane w Sklepie sa cenami brutto (zawieraja podatek VAT).

5. Towary dostepne w Sklepie sa wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjatek stanowia towary wyświetlone na stronie Sklepu, z wyraźnie zaznaczona w opisie wada fizyczna. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

 

§3 Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w nastepujacy sposób:

• poprzez formularz dostepny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta);

• e-mailem na adres dostepny na stronie internetowej Sklepu,

• telefonicznie na numery podane na stronie internetowej Sklepu.

 

2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacja o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może sie również zdarzyć, że Pracownik Sklepu bedzie kontaktować sie telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań badź watpliwości.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalajacych na weryfikacje Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjecie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisujacej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjecia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żadać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione watpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych badź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiażace sa informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzace w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujace sie na stronie internetowej Sklepu nie stanowia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składajac zamówienie składa oferte zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwila potwierdzenia Zamówienia przez Sklep poprzez wysłanie do Klienta wiadomości email z potwierdzeniem Zamówienia (zmiana statusu Zamówienia na Potwierdzone). 

6. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia bedzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostana zaksiegowane na rachunku bankowym Sklepu. 

7. Klient wyraża zgode na wystawianie i przesyłanie droga elektroniczna, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załacznikami, faktury VAT korygujace z załacznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporzadzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostepniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

8. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rekojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesiecy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje sie w §6 niniejszego regulaminu.

9. Wiekszość produktów posiada dodatkowo gwarancje producenta/importera. W takich przypadkach wraz z towarem Klient otrzymuje pisemna gwarancje, która określa m.in. termin trwania gwarancji oraz procedure postepowania gwarancyjnego. Informacje odnośnie długości gwarancji znajduja sie także na stronie opisujacej produkt.

10. Zamówienia metodą pobraniową realizowane są wyłącznie do kwoty 10 000zł brutto

   

§4 Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

• płatność przelewem (przedpłata),

• płatność przy odbiorze (pobranie - wyłącznie do kwoty 10 000zł brutto). 

• płatność ratalna Credit Agricole 

• płatność szybkim przelewem PRZELEWY 24. 

2. Ceny przesyłek określone sa w podsumowaniu zamówienia.

 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłke.

4. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciagu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzajacej złożone zamówienie.

 

§5 Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich, lub poczty polskiej.

2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiedzy złożeniem zamówienia a data zaksiegowania należności na rachunku bankowym Sklepu. 

 

§6 Reklamacje

 

1. W przypadku niezgodności towaru z umowa Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

ERPIX SP. Z O.O. SP. K.

Ul. Podkarpacka  83

35-083 Rzeszów

2. Sklep ustosunkowuje sie do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszta wysyłki towaru. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

5. Każdy Klient może skorzystać z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejacych ośrodków mediacyjnych przekazywane sa i udostepniane przez Prezesów właściwych Sadów Okregowych. 

6. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rekojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesiecy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje sie w §6 niniejszego regulaminu.

7. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załacznik nr 2 do Regulaminu.

8. Wiekszość produktów posiada dodatkowo gwarancje producenta. W takich przypadkach wraz z towarem Klient otrzymuje pisemna gwarancje, która określa m.in. termin trwania gwarancji oraz procedure postepowania gwarancyjnego. Informacje odnośnie długości gwarancji znajduja sie także na stronie opisujacej produkt.

§7 Prawo odstapienia od umowy

 

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstapienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doreczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź droga mailowa na adres: [email protected].

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt razem z oryginalnym paragonem fiskalnym.

4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności karta płatnicza zwrot środków jest wykonywany na kartę.

 

6. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Prawo odstapienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:

- o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługe za wyraźna zgoda Klienta, który został poinformowany przed rozpoczeciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstapienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które moga wystapić przed upływem terminu do odstapienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służaca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegajaca szybkiemu zepsuciu lub majaca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczetowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze wzgledu na ochrone zdrowia lub ze wzgledów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia sa rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgledu na swój charakter, zostaja nierozłacznie połaczone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia sa napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastapić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiebiorca nie ma kontroli;

- w której Klient wyraźnie żadał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient  żadał, lub dostarcza rzeczy inne niż cześci zamienne niezbedne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstapienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);

- w której przedmiotem świadczenia sa nagrania dźwiekowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczetowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjatkiem umowy o prenumerate;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług zwiazanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- dostarczanie treści cyfrowych, które nie sa zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczeło sie za wyraźna zgoda Klienta przed upływem terminu do odstapienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstapienia od umowy.

§8 Własność intelektualna

 

1. Zabrania sie wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjeć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostana opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodza w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.


Regulamin przedłużonej ochrony gwarancyjnej EasyProtect znajduje się na stronie: 

http://easyprotect.pl/pliki/Regulamin_do_strefy_Klienta.pdf 

 

function lazyLoadingImageHTML() { var lazyImages = [].slice.call(document.querySelectorAll("img.lazy")); if ("IntersectionObserver" in window) { let lazyImageObserver = new IntersectionObserver(function ( entries, observer ) { entries.forEach(function (entry) { if (entry.isIntersecting) { let lazyImage = entry.target; lazyImage.src = lazyImage.dataset.src; lazyImage.classList.remove("lazy"); lazyImageObserver.unobserve(lazyImage); } }); }); lazyImages.forEach(function (lazyImage) { lazyImageObserver.observe(lazyImage); }); } else { } } lazyLoadingImageHTML();