function lazyLoadingImageHTML() { var lazyImages = [].slice.call(document.querySelectorAll("img.lazy")); if ("IntersectionObserver" in window) { let lazyImageObserver = new IntersectionObserver(function ( entries, observer ) { entries.forEach(function (entry) { if (entry.isIntersecting) { let lazyImage = entry.target; lazyImage.src = lazyImage.dataset.src; lazyImage.classList.remove("lazy"); lazyImageObserver.unobserve(lazyImage); } }); }); lazyImages.forEach(function (lazyImage) { lazyImageObserver.observe(lazyImage); }); } else { } } lazyLoadingImageHTML(); Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Erpixkarcher24.pl

INFORMACJA

 

O przetwarzaniu Twoich danych osobowych tj. Klienta sklepu internetowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej

I. Administrator danych osobowych

ERPIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie (dawniej ERPIX BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie), ul. Warszawska 32, 35 – 230 Rzeszów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000765050, dla której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 5170379047 oraz REGON 366272210.

Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych pisząc na adres: ERPIX Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 32, 35-230 Rzeszów lub na adres e-mail: [email protected].
 
II. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje danew celu:

 

  1.       wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, w tym do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy ją złożysz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2.      ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3.       wykonania wynikających z przepisów prawa obowiązków rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
  4.      w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 III.     Odbiorcy danych

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów, z którymi współpracujemy, są to: firmy informatyczne, firmy świadczące usługi opieki serwisowania sprzętu i oprogramowania systemowego, firmy świadczące usługi hostingowe, firmy świadczące usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zakupionego towaru, firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe, kancelarie prawne.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do organizacji międzynarodowych.

V. Okres przechowywania danych  

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, tj. 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy

VI. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 - Ograniczenia przetwarzania danych:

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

- Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- Prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres ERPIX Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 32, 35-230 Rzeszów lub na adres e-mail: [email protected].

Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić zawarcia umowy.

 

 

function lazyLoadingImageHTML() { var lazyImages = [].slice.call(document.querySelectorAll("img.lazy")); if ("IntersectionObserver" in window) { let lazyImageObserver = new IntersectionObserver(function ( entries, observer ) { entries.forEach(function (entry) { if (entry.isIntersecting) { let lazyImage = entry.target; lazyImage.src = lazyImage.dataset.src; lazyImage.classList.remove("lazy"); lazyImageObserver.unobserve(lazyImage); } }); }); lazyImages.forEach(function (lazyImage) { lazyImageObserver.observe(lazyImage); }); } else { } } lazyLoadingImageHTML();